ก่อนลงทุนในธุรกิจการเงิน ควรทำความรู้จักกับ 5 บริษัทนี้เสียก่อน

ก่อนลงทุนในธุรกิจการเงิน ควรทำความรู้จักกับ 5 บริษัทนี้เสียก่อน

ก่อนลงทุนในธุรกิจการเงิน ควรทำความรู้จักกับ 5 บริษัทนี้เสียก่อน ธุรกิจการเงิน ถือเป็นธุรกิจที่ผู้ที่สนใจอยากลงทุนกับธุรกิจการเงินควรทำความเข้าใจ กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในประเทศไทยทั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายและแบบผิดกฎหมาย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ เนื่องจากเป็นการศึกษาและการทำความเข้าใจ เพราะบริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทที่มีความสำคัญต่อการลงทุนทั้งนั้น ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกันทั้ง 5 บริษัท ก่อนการลงทุนในธุรกิจการเงินกันค่ะ ว่าแต่จะมีบริษัทประเภทไหนบ้าง ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

5 บริษัทกลุ่มธุรกิจการเงิน

กลุ่มธุรกิจสถาบันทางการเงิน

1. กลุ่มธุรกิจสถาบันทางการเงิน

กลุ่มธุรกิจการเงินเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดประเภทหนึ่งเลยทีเดียว เพราะถือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงินและการให้กู้ยืมแก่ประชาชน ซึ่งกลุ่มธุรกิจสถาบันทางการเงินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันดังนี้

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หมายถึง กลุ่มธุรกิจการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินและรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ปัจจุบันในประเทศไทยมีทั้งหมด 14 ธนาคาร

ธุรกิจบริษัทเงินทุน หมายถึง กลุ่มธุรกิจการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน ซึ่งรับฝากเงินและรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ แต่ไม่ใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค เช่น ธุรกิจเงินทุนเพื่อเคหะ ธุรกิจเงินทุนเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หมายถึง กลุ่มธุรกิจการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และนำเงินนั้นมาใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง

2. กลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน

กลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินโดยทั่วไป ที่ไม่ใช่ทั้งธนาคาร ธุรกิจบริษัทเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้จะมีการบริการที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินนั้น ได้เข้ามามีบทบาทในช่วงเศรษฐกิจไทยติดต่ำปี 40 ทำให้ธนาคารแต่ละธนาคารเกิดวิกฤติ ไม่สามารถให้กู้ยืมเงินได้ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาไม่มีเงินทุนประกอบกิจการ เพื่อความอยู่รอดจึงจำเป็นต้องมองหาเงินทุนจากที่อื่น กลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินจึงแจ้งเกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจนั้น โดยกลุ่มธุรกิจนี้ที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจการให้เช่าแบบ leasing  ธุรกิจ Factoring ธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการให้เช่าซื้อ

กลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์

3. กลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์

กลุ่มบริหารสินทรัพย์หมายถึง กลุ่มธุรกิจการเงินที่ได้จดทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พุทธศักราช 2541 เพื่อทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ยังให้บริการอยู่หรือปิดบริการไปแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการนำหลักประกันของสินทรัพย์นั้นไปบริหารให้เกิดประโยชน์ เช่น ฟื้นฟูลูกหนี้ หรือโอนต่อไป นอกจากนี้ยังทำการจัดหาเงินทุนโดยกู้ยืมทั้งในและนอกประเทศ หรือออกหลักทรัพย์เฉพาะ เช่น หุ้นหรือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การจัดหาทุนไม่รวมถึงการรับฝากเงินจากประชาชน จัดทำบัญชีและการจัดชั้นกันสำรองสำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

4. กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจนี้เป็น กลุ่มบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีธนาคารพาณิชย์ที่เป็นธนาคารแม่ในต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ต่ำกว่าร้อยละ95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ในประเทศไทยได้แก่ ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)  ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเงินผิดกฎหมาย

5. กลุ่มธุรกิจการเงินผิดกฎหมาย

กลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายเป็นกลุ่มที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของคนในสังคมเสียหาย เช่น ธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบ ธุรกิจการเงินประเภทนี้จะอาศัยกลุ่มประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินการกู้ในสถาบันการเงินถูกกฎหมายได้ โดยอาจฉกโอกาสเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และเรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ทุกเดือน ธุรกิจนี้ถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายอีกประเภทหนึ่งอาจทำเป็นขบวนการ โดยแฝงการต้มตุ๋นหลอกลวงจึงทำให้ประชาชนหลงเชื่อได้ง่าย เพราะธุรกิจการเงินประเภทนี้มักให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงอย่างรวดเร็ว โดยผู้หลงเชื่ออาจได้รับผลตอบแทนจากการชักชวนผู้อื่นเข้าให้ร่วมองค์กร หรือค่าสินค้าที่สมาชิกต้องนำไปขายต่อ แต่อาจมีค่าสมัครเข้าร่วมลงทุนกับองค์กร ซึ่งเงินจำนวนนี้นั่นเองที่บริษัทนำไปหมุนเวียนภายในองค์กรต่อไป

และทั้งหมดนี้คือ 5 บริษัทที่ควรทำความรู้จักก่อนการตัดสินใจเลือกลงทุนกับธุรกิจการเงิน ที่เราพามาแนะนำกันในวันนี้ค่ะ เรียกได้ว่าแต่ละเป็นบริษัทที่สำคัญกับการลงทุนเป็นอย่างมาก  และนักลงทุนทุกคนควรศึกษาและทำความเข้าใจบริษัทเหล่านี้อย่างถ้วนถี่ ทั้งนี้ก็เพื่อที่หลีกเลี่ยงบริษัทที่อาจไม่ถูกกฎหมาย หรือบริษัทที่เอาอัดเอาเปรียบคุณมากจนเกินไป และสำหรับใครที่กำลังวางแผนการลงทุนในธุรกิจการเงิน หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณในการวางแผนก่อนการลงทุนนะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

10 ประเภททองคำ ที่นักลงทุนต้องรู้!

ทิศทางใหม่ของการทำธุรกิจ และการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *